DEMS – GEVA – ACEA – MZI predlogi

DEMS – GEVA – ACEA – MZI predlogi

DEMSGlobal EV Alliance (GEVA) –  European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)

Društva e-Mobilnost Slovenija je ustanovni član GEVA (Global EV Alliance).  V okviru mednarodnega sodelovanja bosta GEVA (Global EV Alliance) in ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) podali predlog EU na temo direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Svoje predloge smo poslali tudi Ministrstvu za infrastrukturo (MZI). 

Ultra hitra polnilna postaja

Predlagamo

  1. Da se v direktivi, ki govori o infrastrukturi polnilnic za električna lahka tovorna vozila poveča minimalna skupna moč javnih polnilnic na registrirano električno vozilo iz 1 kW na 3 kW  in moč na priključno hibridno električno vozilo iz 0,5 na 2kW. Porazdelitev polnilnih lokacij in njihova moča mora sovpadati s prometnimi tokovi ter gostoto poseljenosti.
  2. Dvigne se predpisana moč in število polnilnih mest na posamezni lokaciji (pool) in sicer predlagamo, da je predpisano minimalno število polnilnih priključkov na posamezni lokaciji (Pool) 8 priključnih mest s kombinirano skupno močjo 1200 kW do leta 2025 in 16 priključnih mest ter skupna moč 2400 kW do leta 2030. Na osnovi izkušenj in potovanj po tujini, kjer je gostota prometa z električnimi vozili večja (Nizozemska, Nemčija ter Norveška) je potrebno na najbolj tranzitno obremenjenih smereh poskrbeti za ustrezno prepustnost polnilne infrastrukture, ki je že sedaj na določenih točkah preobremenjena, kar pomeni daljše čakalne dobe električnih vozil na prosto polnilno mesto. 
  3. V direktivi se določi pravica do polnilnega mesta v večstanovanjskih stavbah in njihovih parkiriščih ter določi obveza postavitve polnilne infrastrukture v novih stavbah (ZGO-2 za nove stavbe v SLO že določa minimalne pogoje). Ravno tako bi bila potrebna regulacija na področjih, kjer so ob stanovanjskih stavbah na voljo samo javna parkirišča, da se določijo minimalni standardi glede postavitve javne polnilne infrastrukture na obstoječih parkirnih prostorih ter določi razmerje med parkirnimi prostori s polnilnimi mesti proti vsem parkirnim mestom. Društvo e-Mobilnost Slovenija je že pred časom že predlagal idejno rešitev, ko se je pripravljala dopolnitev Energetskega zakona*: https://dems.si/predlog-dopolnitve-energetskega-zakona-ez-1/  *Zgornji predlog se poskusi implementirati v spremembah stanovanjskega zakona, da se reši večstanovanjske stavbe.
  4. Direktiva in lokalna zakonodaja bi morala tudi določiti, da se operaterjem elektrodistribucijskega omrežja določi maksimalni čas, v katerem morajo priključiti polnilno infrastrukturo na omrežje. Predlagamo maksimalno 6 mesecev od vložitve zahteve, če želimo hitro in efektivno poskrbeti za kakovostno omrežje polnilnih mest. Znano je, da se v posameznih državah dogajajo nerazumno dolgi časi, v katerih operaterji priključujejo polnilna mesta.
  5. Direktiva naj naslovi način obračunavanja polnjenja na način obračuna storitve polnjenja po prevzeti energiji s strani vozila v kWh. Prav tako naj se v direktivi določi regulacija cen za storitev polnjenja za polnilnice, ki so bile ali bodo financirane delno ali v celoti z javnim denarjem. Ker se zavedamo, da je področje oskrbe z električno energijo v posameznih državah članicah zelo različno zaradi načina obdavčenja, trošarin, prispevkov in samega trga z električno energijo je osrednja regulacija cen verjetno nesmiselna, zato predlagamo, da se določijo na nivoju EU indekse za posamezni način polnjenja in osnova je povprečna tržna cena za potrošnika na kWh. Na primer polnjenje na polnilnicah na izmenični tok do 22 kW z indeksom 1,5 povprečne cene na kWh, indeks 2 za polnjenje na hitrih polnilnicah na enosmerni tok do 150 kW in indeks 2,5 na polnilnicah z močjo nad 150 kW.

Ljubljana 3. 11. 2021

Zapisal za DeMS, Ignac Završnik

AC polnilna postaja

 

Leave a Reply