Predlog dopolnitve Energetskega zakona (EZ-1)

Predlog dopolnitve Energetskega zakona (EZ-1)

Na predlog našega člana Marko Logonderja, ki je navezal stike z Norveškim klubom smo v društvu DeMS na 16. seji upravnega odbora za dne 24.4.2019 sprejeli sklep o ustanovitvi delovne skupine za področje polnilne infrastrukture v večstanovanjskih zgradbah. Člana delovne skupine sta Marko Logonder in Alenka Kržan. Naloga delovne skupine je bila uskladitev predloga  dopolnitve Energetskega zakona (EZ-1). Podlage za predlog so bile narejene na osnovi rešitev, ki že obstajajo na Norveškem, Kaliforniji in Kanadi.

Predlog spodnje dopolnitve Energetskega zakona (EZ-1) bo predstavljen na Ministrstvu za infrastrukturo.

Predlog dopolnitve Energetskega zakona (EZ-1)

Etažni lastnik ima pravico podati pisno zahtevo upravniku objekta ali etažnim lastnikom, v primeru da upravnik za objekt ni določen, da na lastne stroške postavi polnilno mesto za električno vozilo na svojem delu etažne lastnine.

Zahteva za postavitev polnilnega mesta za električna vozila mora vsebovati načrt električne napeljave in tehnološko rešitev polnilnice z navedenimi posegi v skupno lastnino, ki jo v skladu z veljavnimi in tehničnimi predpisi pripravi strokovno usposobljena oseba elektro stroke. Ob zahtevi se etažni lastnik zaveže, da bo sam kril stroške energije, stroške vzdrževanja in odstranitvijo postavljenega polnilnega mesta za električna vozila.

Upravnik oziroma etažni lastnik, v primeru, da upravnik za objekt ni določen, objavi zahtevo z načrtom in opisom posega na oglasni deski objekta oziroma na drugem skupnem javno vidnem mestu. Etažni lastniki lahko v roku 30 dni od objave zahteve podajo predlagatelju zahteve pisni ugovor k nameravani postavitvi polnilnega mesta za električna vozila, izključno na podlagi naslednjih razlogov:

  • postavitev polnilne infrastrukture je poseg za katerega je potrebna pridobitev dovoljenj ali soglasij  v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo;
  • predlagana postavitev polnilne infrastrukture ne izpolnjuje predpisanih varnostnih predpisov ali standardov;
  • projekt elektro inštalacij ni pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo;
  • etažni lastnik ne razpolaga s soglasjem elektro operaterja za priklop – novo merilno mesto.

V kolikor ne pride do dogovorne rešitve lahko o zahtevi odloči sodišče v nepravdnem postopku.

Etažni lastnik, ki je lastnik registriranega električnega vozila in ne razpolaga z lastniškim parkirnim mestom na katerem bi lahko na lastne stroške postavi polnilno mesto, ima pravico podati zahtevo za postavitev polnilnega mesta na lokalno skupnost, ki mora v roku 180 dni od podane zahteve zagotoviti javno polnilno polnilno mesto za počasno polnjenje, vsaj 3,6 kW, v oddaljenosti največ 500 metrov zračne linije od stalnega prebivališča dajalca zahteve. Javna polnilno mesto mora zagotavljati tržne cene storitve polnjenja.

Marko Logonder, Alenka Kržan

Leave a Reply