PRIPOROČILA IN TEHNIČNE SMERNICE ZA POLNILNICE DOMA IN V PODJETJIH

PRIPOROČILA IN TEHNIČNE SMERNICE ZA POLNILNICE DOMA IN V PODJETJIH

1. Predlagamo, da so polnilnice certificirane v EU in da je njihovo poreklo v EU (za podporo domačega gospodarstva).

2. Polnilnice morajo podpirati komunikacijo OCPP, skladno s specifikacijo Open-Charge-Point_ Protocol OCPP 1.6 ali novejšo.

Minimalni nabor podprtih OCPP-ukazov:
– Start/stop polnilne seje
– Pošiljanje prebrane RFID-kartice v zaledni OCPP-sistem
– Pošiljanje polnilne energije v zaledni OCPP-sistem
– Pošiljanje trenutne polnilne moči v zaledni OCPP-sistem
– Sprejemanje ukazov za daljinsko znižanje polnilne moči/toka
 
Podpirati mora navadno povezavo »unsecure« WS (web socket) z OCPP-strežnikom in tudi varno kriptirano povezavo WSS (web socket secure) z OCPP-strežnikom prek vrat 443. Podpirati mora povezavo z OCPP-strežnikom z dodatnim OCPP-geslom (OCPP authorization key) za zagotovitev varnejše povezave. RFID-funkcionalnost za zasebne polnilnice ni potrebna, je pa priporočljiva pri polnilnicah z več uporabniki in pri poljavnih ali javnih polnilnicah, kjer je potrebna identifikacija uporabnikov.
 
Obrazložitev: 
Postajo, ki podpira komunikacijo po standardnem komunikacijskem protokolu OCPP, je možno priključiti na globalni državni zaledni sistem, ki bi ga upravljal na primer ELES ali lokalni operater distribucijskega omrežja (ta sistem v tem trenutku še ne obstaja) in bi v primerih prekomerne porabe v omrežju določenemu številu električnih vozil ali vsem zmanjšal moč polnjenja ali polnjenje prekinil, da bi  preprečil kolapsa (blackout) elektroenergetskega sistema. Kadar je v elektroenergetskem sistemu energije preveč, pa bi lahko prek protokola OCPP vsem priključenim avtomobilom v državi povečali polnilno moč in s tem spet prispevali k stabilnosti omrežja. Ker je protokol standarden, se lahko v ta nadzorno-upravljalski zaledni sistem v oblaku priključijo polnilne postaje različnih proizvajalcev in nihče ni diskriminiran. OCPP je v bistvu strateškega pomena, ko gre za zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega sistema in s tem varnosti vseh državljank in državljanov Republike Slovenije ter širše.
 

3. Polnilnica mora imeti DLM (Dynamic Load Management – dinamično prilagajanje moči glede na porabo na objektu) z namenom varovanja glavnih napajalnih varovalk.

DLM se lahko zagotavlja na ravni polnilnice s tokovniki in namenskimi napravami, z vgrajenim merilnikom električne energije dobavitelja električne energije ali z namensko napravo za upravljanje z energijo na nivoju objekta (EMS – Energy Management System). Sistem dinamičnega vodenja polnilne moči mora omogočati vodenje polnjenja glede na dogovorjeno odvzemno moč iz omrežja (zanimivo v Sloveniji po 1. 7. 2024, ko stopi v veljavo nov sistem omrežnin). V primeru solarne / vetrne / hidroelektrarne, priključene na objekt, mora biti DLM sposoben dodati generirano moč dogovorjeni odvzemni moči iz omrežja NN in temu primerno zvišati polnilno moč. Dodatno mora sistem omogočati tudi polnjenje s solarnimi / vetrnimi / hidroviški, kar ne obremenjuje omrežja.
 
Obrazložitev:
 
DLM je namenjen varovanju glavnih hišnih varovalk pred preobremenitvijo zaradi polnjenja vozila. DLM prilagaja maksimalni tok polnjenja vozila glede na obstoječe vključene porabnike. Če skupni tok doseže nastavljeno omejitev, se tok polnjenja zmanjšuje ali polnjenje začasno prekine. Če polnilnica omogoča tudi omejitev polnjenja glede na dogovorjeno moč priključka (pomembno po začetku veljavnosti novih tarifnih razredov in merjenja moči), bo to prednost za uporabnika, saj zaradi polnjenja ne bo ustvarjal prekomerne vršne moči in imel s tem povezanih višjih stroškov omrežnine.
 

4. Priklop na internet: priključek Ethernet RJ45 ali povezava WiFi

Obrazložitev:
 
Povezava v internet ali do krajevnega domačega omrežja (LAN) omogoča upravljanje polnilnice na daljavo prek lastne aplikacije. Če uporabnik privoli, je možno dati polnilnico v upravljanje specializiranim upravljavskim omrežjem polnilnic ali kot je opisano pri obrazložitvi OCCP v 2. točki.
 

5. Polnilnica, ki je predmet sofinanciranja države, mora biti strokovno vgrajena in imeti izvedene predpisane meritve z merilnim zapisnikom, ki ga izda za to pooblaščena oseba. Dostava zapisnika je zahtevan dokument pred izplačilom podpore.

V Ljubljani, dne 19. 3. 2024

Priporočila je pripravila strokovna skupina DeMS v zasedbi:

Dejan Skrivalnik
Jernej Suhadolc
Klement Kralj
Marko Logonder
Miran Vozelj
Gašper Žvan

Leave a Reply