Odgovorni do okolja

Odgovorni do okolja

 

 
 
 
Pošta Slovenije d.o.o.
Področje prodaje in razvoja
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
telefon: (02) 449 2370
telefaks: (02) 449 2371
e–pošta: info@posta.si
www.posta.si

 

Skupina PS je prepoznana kot podjetje z dobro razvito organizacijsko kulturo, ki skrbi za socialno in naravno okolje, v katerem deluje. Zavedanje o omejitvi naravnih virov ter ohranjanje okolja zaradi emisij pri koriščenju fosilnih goriv že nekaj časa v Skupini Pošte Slovenije predstavlja področje, kateremu se posveča velika pozornost. Zmanjšanje obremenitev okolja s povečanjem energetske učinkovitosti za nas predstavlja del družbene odgovornosti. Kot gospodarska družba si Skupina Pošte Slovenije, ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev in širšega družbenega okolja, prizadeva za učinkovito poslovanje ter maksimalno obvladovanje stroškov poslovanja. Stroški za energijo so iz leta v leto višji zaradi naraščanja cen energentov.

V okviru strategije energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja bo Skupina Pošte Slovenije do leta 2025 zasledovala vrsto smelih ciljev. Med drugim si bo prizadevala za 12 % znižanje porabe goriva za prevozna sredstva glede na leto 2018, 55 % delež porabljene energije iz obnovljivih virov v stavbah, povečanje deleža električnih vozil v voznem parku iz 4 % v letu 2018 na 46 % v 2025. Ogljični odtis želimo zmanjšati za 14 % glede na leto 2018. Prizadevali si bomo za z nižanje celotne energije na letni ravni na površino stavbe za 6,4% glede na leto 2018. Planirana so vlaganja v ukrepe na področju ekologije in varstva okolja v višini 25,7 mio EUR.

Posebnost voznega parka Pošte Slovenije je v prilagajanju voznega parka storitvam, ki jih Pošta Slovenije izvaja in teritoriju, na katerem se te storitve izvajajo, kot na primer na urejenih cestiščih, mestnih središčih, v strnjenih naseljih in na težje dostopnih gozdnih cestah ter neurejenih površinah. Vozila so za potrebe opravljanja storitev v dostavi pošiljk (paketnih, pisemskih ipd.) v primerjavi z drugimi uporabniki teh vozil bolj obremenjena s številnimi ustavitvami in speljevanji na krajših relacijah, saj se uporabljajo predvsem za dostavo poštnih pošiljk od vrat do vrat. Pri izbiri vozil veliko pozornosti namenjamo porabi goriva, izpustu emisij, obremenjujočih za okolje in ne nazadnje ekonomski upravičenosti uporabe posameznega vozila na določenem teritoriju oziroma za določeno izvajanje storitev.

Pošta Slovenije redno izvaja testiranja različnih električnih prevoznih sredstev. Uvajanja ekoloških vozil se lotevamo premišljeno; vsako prevozno sredstvo pred uvedbo v vozni park predhodno testiramo, saj si ne želimo zgolj menjave klasičnih prevoznih sredstev za bolj ekološko naravnana, ampak stremimo k temu, da v vozni park uvajamo tista vozila, ki so najbolj primerna za potrebe našega dela. Procesi nove tehnološke revolucije niso vidni le v novih poslovnih modelih, proizvodih in storitvah, ampak tudi v konvergenci dejavnosti in pojavu novih industrij, ki si jih pred desetletjem nismo mogli predstavljati. Ena od takšnih je tudi elektromobilnost, ki povezuje energetiko in promet oziroma avtomobilsko industrijo, zaradi svoje narave pa najbolj vpliva na področje logistike in dostavne dejavnosti.

V prihodnjih letih lahko zaradi grožnje, ki jo predstavlja globalno segrevanje, pričakujemo, da bodo logistična podjetja primorana v čiste, brezogljične oblike dostave.

Skupina Pošta Slovenije pri tem ne bo izjema. Skupina Pošte Slovenije si na področju elektrifikacije voznega parka v prihodnjih letih želi tretjino enoslednih vozil zamenjati z dvoslednimi električnimi vozili, vsaj 50 % pešcev želimo opremiti z električnimi dostavnimi vozički, vsaj 50 % električne energije nabaviti iz obnovljivih virov, v večjih mestih (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper) bomo najmanj tretjino voznega parka lahkih dostavnih vozil zamenjali z električnimi.

Že več kot desetletje v skladu s svojo družbeno odgovorno naravnanostjo v svoj vozni park vpeljujemo tudi okolju prijazna vozila. Uvajanje električnih dostavnih vozil je del prizadevanj na področju trajnostnega razvoja, pri katerem so upoštevani tako ekonomski in okoljski, kot tudi družbeni vidiki. Skrbimo za zmanjšanje vpliva transportnih sredstev na okolje z nabavo vozil, ki imajo ekološko primernejše motorje.

Z uvajanjem električnih vozil zmanjšujemo emisije v okolje in hrup, poleg tega pa tudi znižujemo stroške uporabe in povečujemo udobje ob uporabi vozil. Električna vozila postopoma uvajamo na vseh segmentih voznega parka; od koles, električnih skuterjev in lahkih štirikolesnikov do lahkih dostavnih vozil. Večji izziv nam v tem trenutku predstavljajo srednja dostavna vozila, kjer se ponudba sicer širi, cene pa so izredno visoke. Tovrstna vozila bomo potrebovali predvsem v mestnih jedrih.

Vozni park Pošte Slovenije šteje že preko 1.200 vozil in 2.000 dvokoles. Trenutno električni del voznega parka sestavlja 183 električnih prevoznih sredstev, od tega 50 električnih lahkih dostavnih vozil, 57 električnih lahkih štirikolesnikov, 11 električnih trikolesnikov in 65 električnih dvokoles.

Uvajanje električnih prevoznih sredstev ob pozitivnem ekološkem vidiku pripomore tudi k humanizaciji dela pri dostavi poštnih pošiljk. Stalni del usposabljanja voznikov so tudi izobraževanja o ekološko naravnani vožnji. V ta namen Pošta Slovenije svoje voznike pošilja na tečaje varčne in varne vožnje. Na tak način si prizadeva za dvig stopnje zavedanja za varovanje okolja pri zaposlenih, da se bodo do okolja vedli odgovorno, tako v podjetju, kakor tudi izven podjetja.

Za uporabo električnih vozil je potrebna tudi dobro organizirana servisna mreža za nudenje kvalitetnih poprodajnih storitev ter ustrezna polnilna infrastruktura. Pošta Slovenije je prve 22kW polnilnice vzpostavila v začetku leta 2019. Razporejene so predvsem na tiste lokacije, kjer je v tem trenutku največje število električnih prevoznih sredstev. Polnilnice so namenjene zgolj interni rabi Pošte Slovenije, dolgoročno pa v sodelovanju z zunanjimi ponudniki polnilne infrastrukture ne izključujemo vzpostavitve polnilnic, ki bi bile namenjene tudi ostalim, zunanjim uporabnikom.

Tudi na ta način se trudimo ostati trajnostno naravnani in družbeno odgovorni.

Leave a Reply