Odlog plačila kredita za električno vozilo

Odlog plačila kredita za električno vozilo

Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) lahko stranke, ki ne morejo redno poravnavati svojih kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19, zaprosijo za odlog odplačila kredita najetega pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji. Ker  ZIUOPOK ne velja za kredite najete pri Eko skladu, odlog plačila obveznosti kreditojemalcev po tem zakonu ni mogoč.

Na podlagi določil ZIUOPOK lahko za odlog plačila obveznosti zaprosijo kreditojemalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

  • Kreditojemalec ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je državljan Republike Slovenije.
  • Obveznosti, za katere kreditojemalec poda vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle v plačilo do razglasitve epidemije virusa (12. 3. 2020).
  • V vlogi kreditojemalec navede dejstva in okoliščine ter doda ustrezna dokazila, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti.

Ne glede na navedeno, lahko vlogo oddajo tudi kreditojemalci, ki zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti in ne izpolnjujejo zadnjih dveh pogojev.    

  • trajanje odloga plačila obveznosti je do 12 mesece.
  • način odplačila obrokov in obresti
    • po poteku odloga plačila, anuitetno, v okviru dobe odplačila podaljšane za čas odloga. Anuitete se povečajo za znesek natečenih obresti v času odloga plačila. Banka izračunava anuitete na način, ki zagotovi plačilo kredita v dogovorjeni podaljšani dobi. Z izborom te možnosti, se novo izračunana anuiteta poveča za sorazmerni znesek obresti obračunane v času odloga plačila – razen če kreditojemalec obresti, obračunane v času odloga plačila, plača v celoti takoj po koncu odloga plačila. Informacijo o obrestih, obračunanih v času odloga plačila, lahko kreditojemalec dobi pri svojem skrbniku.
    • po poteku odloga plačila, anuitetno, v okviru pogodbeno dogovorjene dobe odplačila. Anuitete se povečajo za znesek natečenih obresti v času odloga plačila. Banka izračunava anuitete na način, ki zagotovi plačilo kredita v pogodbeno dogovorjeni (nespremenjeni) dobi. Z izborom te možnosti, se novo izračunana anuiteta lahko bistveno poveča (tudi za dvakratnik) zaradi sorazmernega zneska obresti obračunanih v času odloga plačila in zaradi manjšega števila

Vlogo je potrebno posredovati banki, ki  je kredit odobrila. Več informacij imajo banke objavljene na svojih spletnih straneh, kjer lahko najdete tudi vloge za odlog plačila.

Pravne osebe morajo poleg Vloge izpolniti tudi Mesečno poročilo o stanju likvidnosti za pravne osebe in Poročilo o stanju likvidnosti ob podani vlogi za pravne osebe.

V kolikor bo možnost odloga plačila obveznosti kreditojemalcev tudi za kredite najete pri Eko skladu bomo tudi o tem pripravili kratko obvestilo.

Ignac Završnik 

Leave a Reply